Business Supports and Information hero

Faisnéis agus tacaíochtaí gnó

Discover More
dez 3
Business

Sáincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath

Tugann suíomh Saincheantair Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath, ar imeall chathair Bhaile Átha Cliath rochtain éasca do 1.2 milliúin tomhaltóirí, agus iliomad soláthraithe. Tá rath Saincheantair Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath go dtí seo de bharr infheistíochta suntasach sa bhonneagar crua agus sa bhonneagar bog a rinne Comhairle Contae Fhine Gall, ÚFT Éireann agus an earnáil phríobháideach le 20 bliain.

Council chamber 2
Business

Rátaí tráchtála

Is iad rátaí nó cáin atá bunaithe ar réadmhaoin atá leagtha síos ag an Údarás Áitiúil ar áititheoirí réadmaoin thráchtála agus réadmaoin thionscail.  Íocann ioncam ó rátaí tráchtála as réimse leathan seirbhísí, soilsiú sráide, cothabháil bóithre agus cosáin, leabharlanna, páirceanna agus áiteanna súgartha, áiseanna spóirt agus fóillíochta, forbairt gheilleagrach forbairt pobail agus cosaint an chomhshaoil.

 

County Hall
Business

Athmheasúnú déanta ar Réadmhaoin Tráchtála i gContae Fhine Gall

Tá an Oifig Luachála i mbun phróisis chun Deimhnithe Luachála Molta a eisiúint do lucht íoctha rátaí ar fad i gCeantar Riaracháin Chomhairle Chontae Fhine Gall, mar chuid den Phróiseas Athmheasúnaithe  sampla Sample PVC and Explanatory Letter. Mura bhfuil Deimhniú Luachála Molta faighte agat fós, ba chóir duit dul i dteagmháil go díreach leis an Oifig Luachála tríd an ríomhphost ag reval2019@valoff.ie nó trí ghlaoch a chur ar 01-8171033 nó ar LoCall: 1890 531 431.

SBIR
Business

An Oifig Fiontair Áitiúil

Tá an OFÁ ann ar mhaithe le daoine atá ag iarraidh gnólacht nua a thosú nó daoine atá i mbun gnó cheana féin; áirítear orthu sin fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí beaga atá ag iarraidh méadú.

All Rights Reserved © Fingal County Council