Titiocht

Éadálacha Talún agus Tithíochta

Éadálacha Tithíochta

Éadálacha Tithíochta:

Ceannaíonn Comhairle Contae Fhine Gall réadmhaoin chónaitheach nua, dara láimhe, fholamh i gceantair ar fud an chontae a bhfuil riachtanas tithíochta iontu.

Más spéis leat do réadmhaoin a dhíol, comhlánaigh agus seol an Fhoirm um Léiriú Spéise ar ais chuig housing.acquisitions@fingal.ie nó glaoigh ar 01 890 5411 más spéis leat tuilleadh faisnéise.

Foirm

Foirm um Léiriú Spéise

Ráiteas Príobháideachais Roinne

Ráiteas Príobháideachais Roinne - Éadálacha Tithíochta

 

Éadálacha Talún:

Táimid ag ceannach talún agus tithe nua.

Léirithe Spéise - Soláthar Tithíochta

An forbróir príobháideach, conraitheoir tógála, úinéir talún nó comhlacht ceadaithe tithíochta thú?

Táimid ag ceannach an méid seo a leanas:

 • Talamh ar a bhfuil seirbhísí, suíomhanna a bhfuil cead pleanála lena n-aghaidh, forbairtí leathdhéanta nó forbairtí lándéanta i gContae Fhine Gall.   
 • Talamh atá criosaithe agus atá oiriúnach le haghaidh forbairt chónaithe.  
 • Talamh a bhfuil cead pleanála cónaithe lena haghaidh.  
 • Scéimeanna cónaithe déanta nó leathdhéanta (a ngabhann nó nach ngabhann oibleagáidí neamh-chomhlíonta leo i dtaca le Cuid V). 
 • Scéimeanna forbartha measctha a bhféadfaí tithe sóisialta a cheangal díobh.  

Ní foláir d'aonaid tithíochta lándéanta a bheith;

 • Ag teacht go hiomlán le treoirlínte na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.
 • De réir chaighdeáin an Phlean Forbartha Contae.

Déanfaimid d'iarratas a mheas de réir na gcritéar seo a leanas:

 • Gá le Tithíocht Shóisialta agus a oiriúnaí atá sé Tithíocht Shóisialta a bheith san áit a bhaineann le hábhar. 
 • An oiread ama a thógfaidh an tionscadal a thabhairt chun críche.  
 • Luach ar airgead.  
 • Caighdeán an dearaidh agus na tógála.  

Más suim leat iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm iarratais ghairid thíos a bhaineann le Léirithe Spéise – Tithíocht Shóisialta. Cuir mapa de láthair an tsuímh leis agus seol ar ais chugainn é.  Scríobh 'Léiriú Spéise - Comhairle Contae Fhine Gall, An Rannóg Tithíochta', ar an gclúdach litreach.

Tá sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.

Déanfaimid athbhreithniú ar na hiarratais a sheolfar chugainn agus, má shásaíonn do cheannsa na critéir, déanfaimid teagmháil leis.

Tabhair ar aird:

Níl Comhairle Contae Fhine Gall faoi cheangal ag aighneachtaí aon pháirtí.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise (FOI). Má mheasann tú go bhfuil aon chuid den eolas a chuirfidh tú ar fáil dúinn íogair ó thaobh tráchtála de nó rúnda, ba cheart duit an méid sin a rá agus na cúiseanna a mbeadh sé íogair a mhíniú. I gcásanna mar sin, mar fhreagra ar iarratais Saorála Faisnéise, scrúdófar an t-ábhar atá i gceist i bhfianaise na ndíolúintí a thugtar i bhforálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise.  

Cáipéisí Gaolmhara

Foirm Iarratais - Léiriú Spéise - Tithíocht Shóisialta

 

Déan Teagmháil Linn

Ríomhphost: housing@fingal.ie
Teileafón: Le Deimhniú

Nó buail isteach chugainn:

An Rannóg Tithíochta, 
Comhairle Contae Fhine Gall, 
Bóthar an Gharráin, 
Baile Bhlainséir, 
Baile Átha Cliath 15 
D15 W638

All Rights Reserved © Fingal County Council